Struktura, predstavljanje i izomerija organskih molekula. Vrste veza u organskim spojevima, hibridizacija orbitala, elektronski efekti (rezonancija,induktivni efekat). Zasićeni ugljikovodici (alkani, cikloalkani) i mehanizam radikalske supstitucije. Nezasićeni ugljikovodici (alkeni, alkini, konjugovani spojevi) i mehanizam elektrofilne adicije. Aromatski spojevi i mehanizam elektrofilne aromatske supstitucije. Alkil-, alkenil-, i aril-halogenidi, strukura, reaktivnost, mehanizmi reakcija supstitucije i eliminacije. Alkoholi i srodni spojevi, struktura, reaktivnost, amfoternost, reakcije supstitucije i eliminacije. Karbonilni spojevi-struktura, reaktivnost. Aldehidi i ketoni reakcije nukleofilne adicije. Karboksilne kiseline i derivati karbokslinih kiselina. Mehanizam nukleofilne supstitucije karboksilnih kiselina i njihovih derivata. Heterociklički spojevi, struktura, reaktivnost i značaj heterocikličkih spojeva u farmaciji. Nakon položenog ispita student će moći opisati veze koje obrazuju organske molekule, klasificirati organske spojeve, prepoznati stereohemijska svojstva molekula. Nadalje, student će biti u stanju razumjeti i predvidjeti produkte organskih reakcija. Također će moći analizirati osnovne reakcijske mehanizme te ukazati na strukturne i elektronske karaketristike supstrata koji na njih utiču. Konačno, na temelju nabrojenog moći će planirati sinteze jednostavnih organske spojeva. Student će moći analizirati svojstva lijeka na temelju sturuture te predvidjeti vrstu interakcije s  aktivnim mjestom na temelju funkcionalnosti spoja.